GDPR - General Data Protection Regulation

Vi följer alltid gällande lagstiftning i respektive land där vi utför verksamheten. Vi är baserade inom EU och följer därmed de nya direktiven enligt GDPR. Läs vår policy nedan. Detta är särskilt viktigt vid produktion av hemsida, vid arbete som fotograf eller vid skapande av reklamfilmer.

1. Personliga uppgifter 

1.1 Vi behandlar endast den personliga data som ni ger till oss för att Marulk Media skall kunna uppfylla vårt avtal, eller de data vi får genom andra såsom samarbetspartner, uppdragsgivare eller liknande.
Den insamlade personliga datan består vanligtvis av följande:
▪ Kontaktinformation i form av; förnamn, efternamn, adress, e-mail samt telefonnummer.
▪ Fotodokumentation för att kunna dokumentera personal, arbeten, inspektioner, lokaler, maskiner med mera.
▪ Ibland även personnummer för att kunna registrera personal på kurser, intyg, tillträdesansökningar, inpasseringstillstånd, uppfylla lagkrav, redovisning till myndigheter, med mera. 

1.2 Vi kan få upplysningar om er från andra parter som du har bett om hjälp av. Detta kan vara exempelvis: entreprenörer, lokala hantverkare, samarbetspartners eller liknande. 

1.3 Inhämtning av personlig data. Alla uppgifter inhämtas av oss på Marulk Media på era hemsidor, genom ert företags telefonväxel, via anställda hos er dvs direktinhämtning utan inblandning av tredje part om inte underentreprenör bett oss hjälpa till och vi fått personlig data delad till oss. 

2. Användning av personlig data 

2.1 Syftet med denna insamling av data är att uppfylla och hålla avtal som vi har ingått med dig om arbete beträffande fotograferingar, hemsidor, video, media-arbeten eller offertförfrågningar och även serviceärenden. 

2.2 Vi hanterar endast de personliga data som behövs och är relevanta för att kunna uppfylla vårt syfte med personuppgifterna. 

3. Lagring av dina personliga data 

3.1 Er personliga data lagras internt i vår server, datorer samt telefoner. Inloggning till server, dator samt telefoner är lösenordskyddade för att begränsa otillåten åtkomst. Servern och IT-driften tillhandahålls av Glesys, Flywheel, Google och vi arbetar inom Google’s samt Adobes programvaror som uppfyller kraven för GDPR. 

3.2 All data lagras inom EU och skyddas därför av dataskyddsförordningen. 

3.3 Tillsammans med vår IT-drift ser vi kontinuerligt till att alla säkerhetsmässiga och organisatoriska säkerhetsåtgärder tas för att säkra att er personliga data inte förstörs eller försvinner på olagligt sätt. Dessutom säkrar vi att obehöriga inte får tillgång till att behandla eller missbruka informationen på ett sätt som strider mot gällande regler för behandling av personlig data. 

4. Delning av uppgifter.

4.1 Vi kan dela er personliga data med leverantörer, underentreprenörer, försäkringsbolag, bank, rådgivare etc. om det är nödvändigt för att kunna hålla vårt avtal med er. 

4.2 Utöver detta kan vi dela er personliga data om vi behöver lämna eller dela upplysningar om dig med statliga myndigheter. 

5. Radering av personlig data 

5.1 Vi lagrar endast personlig data så länge det uppfyller syftet eller krävs enligt annan erforderlig Svensk lag som exempelvis men inte nödvändigtvis begränsat till; bokföringslagen, rättslig förpliktelse eller avtalsenliga villkor. 

5.2 Ni kan närsomhelst be oss att radera information lagrad om er.  

6. Dina rättigheter 

6.1 Ni har alltid rätt till att få ta del av vilka personuppgifter vi sparat angående dig. Önskar du ta del av denna information kontakta oss gärna via e-post eller telefonnummer. 

6.2 Ni har också rätt till att komma med invändningar, be att radera eller begränsa behandlingen av er personliga data. 

6.3 Har ni klagomål gällande vår behandling av dina personliga uppgifter ska detta ske till Datainspektionen via telefon: 08-657 61 00 eller via e-post: [email protected] 

7. Ansvarig för data 

7.1 Din personliga data samlas in och behandlas av: Marulk Media Drottninggatan 23 702 10 Örebro, Sweden 
Telefon: +46707172655 / Hemsida: marulkmedia.com / mail: [email protected] 

8. Rutiner för hantering av data 

8.1 Två gånger per år genomgår all personal samt enheter (datorer, server, telefoner med mera) som lagrar information i företaget igenom för att säkerställa att allt efterlever våra riktlinjer. 

Behöver du hjälp med att ta fram dokument?

Vi kan även hjälpa dig ta fram dokument liknande GDPR då tiden oftast är knapp för företagare idag. Först behöver vi ett möte för att gå igenom vad som skall skrivas, tidplan samt riktlinjer. Vi tar sedan fram efterfrågade dokument och kan sköta all hantering med myndigheter. På så sätt riskerar ni inte att hamna i kläm om någon myndighet skulle göra en kontroll. Det är betydligt dyrare att inte vidta åtgärder i god tid.

Signering av dokument innan foto

I många fall kan modellrelease göras muntligt men vi föredrar signerade dokument. På så sätt får alla parter ta del av hur foton och videos får användas av alla involverade. Bara för att ni fick ett par roliga bilder på kontorsfolket får inte chefen hänga ut er på facebook med dessa. Vi får inte heller spara samt delge era uppgifter utan tillåtelse. Många branscher har tystnadsplikt inom hela organisationen varvid vi lägger stor vikt på sekretess. Ingen ska behöva känna sig tvingad att ställa upp på fotografering bara för att alla andra gör det. 

Fråga om något känns oklart

Funderar ni över något speciellt eller hur vi kan få tag på tillstånd till vissa platser så hör av er. Det skadar aldrig att fråga. Hellre ser man sig som korkad för att man frågade än att känna sig dum i all framtid.

Vad är det här för lag egentligen?

Ni kan läsa mer om denna EU-lag på Datainspektionens hemsida:  https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/